Velice se omlouváme, ale tato stránka pravděpodobně nebude zobrazena správně, protože vaše verze internetového prohlížeče je již zastaralá.
Aktualizovat si jej můžete na oficiálních stránkách aplikace Internet Explorer.

Rozpoznejte depresi do hloubky

diagnostika a léčba deprese pro praktické lékaře

Informace o zpracování osobních údajů

V souladu s § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů zpřístupňujeme jako správce osobních údajů informace o tom, že zpracováváme osobní údaje v tomto rozsahu:

Správce:
Grifart, spol. s r.o., IČO 25501186, se sídlem Haasova 3190/37a, 616 00 Brno

Zpracovatel:
Grifart, spol. s r.o., IČO 25501186, se sídlem Haasova 3190/37a, 616 00 Brno

Účel zpracování:
marketingové účely, včetně zasílání obchodních sdělení

Způsob zpracování:
manuálně i automatizovaně

Kategorie subjektů údajů:
uživatelé internetové aplikace

Doba uchovávání:
3 roky

Kategorie a rozsah osobních údajů, které jsou zpracovávány:
jméno a příjmení, e-mailová adresa, název a adresa pracoviště

Údaje mohou být zpřístupněny třetím osobám:
Angelini Pharma Česká republika s.r.o., IČO: 18824706, Páteřní 1216/7, Bystrc, 635 00 Brno

Informace o právu na přístup k informacím
o zpracování svých osobních údajů dle § 12 zákona o ochraně osobních údajů:

(1) Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat.

(2) Obsahem informace je vždy sdělení o
a) účelu zpracování osobních údajů,
b) osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,
c) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů,
d) příjemci, případně kategoriích příjemců.

(3) Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Informace o právu žádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení a/nebo o odstranění stavu vzniklého zpracováním osobních údajů, který je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů dle § 21 zákona o ochraně osobních údajů:

(1) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může
a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,
b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

(2) Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.

(3) Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.

(4) Došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u správce nebo u zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně.

(5) Správce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti subjektu údajů podle odstavce 1 a o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.

Tato stránka používá soubory cookie k analýze návštěvnosti, jejím používáním s tím souhlasíte.